BABACAN1717 GEZGİNBABACANTR.GG ŞİİR SİTESİNE GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

BABACAN17
Duyuru
ŞİİR SİTELERİM www.gezginbabacan.tr.gg www.babacan1717.tr.gg www.babacan1717siirleri.tr.gg
BABACAN1717

   
 
  İşte anayasa değişikliği maddeleri
türkiye

18 maddelik anayasa değişikliği
neyi değiştiriyor? |
İşte anayasa değişikliği maddeleri

  1. Türkiye

Video: 18 maddelik anayasa değişikliği
neyi değiştiriyor? | İşte anayasa değişikliği maddeleri

Yeni anayasa maddeleri konusunda ülkemizde tartışmalar devam ediyor. AK Parti tarafından hazırlanan 18 maddelik anayasa değişikliği taslağı, önceleri bu konuda destek vermeyen MHP'nin de destek vermesi ile TBMM'de kabul edildi. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan ve T.C. Resmi Gazete'de yayımlanan anayasa değişikliği maddeleri için şimdi Türkiye referanduma gidecek. Aslında yeni anayasa konusu ve bununla birlikte bu referandumun odak noktası olan başkanlık sistemi Türkiye'de uzun zamandır tartışılyordu. Önceki yıllarda başkanlık sistemine destek vermeyen MHP'nin AK Parti'nin bu taslağına destek vermesinin ardından kabul edilen yeni anayasa maddeleri merak ediliyor. 18 maddelik anayasa değişikliği ile nelerin değişeceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Referandum öncesinde "evet" ya da "hayır" diyecek olan vatandaşların merak ettikleri anayasa değişikliği maddeleri ve referanduma dair detaylar haberimizdedir.
 

Yeni anayasa maddeleri konusunda ülkemizde tartışmalar devam ediyor. AK Parti tarafından hazırlanan 18 maddelik anayasa değişikliği taslağı, önceleri bu konuda destek vermeyen MHP'nin de destek vermesi ile TBMM'de kabul edildi. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan ve T.C. Resmi Gazete'de yayımlanan anayasa değişikliği maddeleri için şimdi Türkiye referanduma gidecek. Aslında yeni anayasa konusu ve bununla birlikte bu referandumun odak noktası olan başkanlık sistemi Türkiye'de uzun zamandır tartışılyordu. Önceki yıllarda başkanlık sistemine destek vermeyen MHP'nin AK Parti'nin bu taslağına destek vermesinin ardından kabul edilen yeni anayasa maddeleri merak ediliyor. 18 maddelik anayasa değişikliği ile nelerin değişeceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Referandum öncesinde "evet" ya da "hayır" diyecek olan vatandaşların merak ettikleri anayasa değişikliği maddeleri ve referanduma dair detaylar haberimizdedir.

18 maddelik anayasa değişikliği ve başkanlık sistemi bugünlerin en fazla tartışılan konularının başında geliyor. Türkiye'de yeni bir anayasa hazırlanması uzun süredir gündemydi

 

Ayrıca Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) bir süredir başkanlık sisteminin Türkiye için uygun bir sistem olduğunu dile getiriyordu. Ancak 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminin ardından başkanlık sistemi ve yeni anayasa daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. AK Parti yeni anayasa maddeleri taslağını TBMM'ye sundu. Önceleri bu konuda tıpkı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) gibi karşı bir tutum sergileyen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), bu süreçte AK Parti'ye destek verdi. AK Parti'nin 'Daha güçlü Türkiye' parolasıyla hazırladığı taslağa MHP destek verse de, 'te adam rejimi' endişesini dile getiren CHP ve HDP yeni anayasa maddeleri değişikliğine destek vermedi. Başkanlık sisteminin zeminini hazırlayan yeni anayasa maddeleri süreci oldukça hararetli geçti. Görüşmeler sırasında TBMM'de protestolar ve sert tartışmalar yaşandı. AK Parti ve MHP milletvekillerinin destek verdiği anayasa değişikliği 18 maddesi oy çoğunluğuyla kabul edildi. Ardından Cumhurbaşkanlığı'na gönderilen düzenleme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. 11 Şubat 2017 tarihinde T.C. Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından referandum tarihi de belirlendi. Peki yeni anayasa maddeleri nelerdir? İşte 18 maddelik anayasa değişikliği ve bilmeniz gerekenler...

Cumhurbaşkanı onayladı

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 6771 Sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"nun, Anayasa'nın 175'inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince halkoyuna sunulmak üzere, yayımlanması için Başbakanlığa gönderildiği bildirildi. Yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasını takip eden 60 gün sonraki ilk pazar günü referandum yapılacak.

Anayasa değişikliği maddeleri kabul edildi

AK Parti'nin 18 maddeden oluşan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, 339 oyla kabul edilerek yasalaştı. Teklifin tümü üzerinde yapılan gizli oylamaya 488 milletvekili katıldı. Yapılan oylamada 339 kabul, 142 ret oyu kullanılırken, 5 oy boş, 2 oy ise geçersiz sayıldı. İstedikleri sonucu alan AK Parti milletvekilleri sonucu ayakta alkışladı.

Başbakan Yıldırım teşekkür etti

Başbakan Binali Yıldırım, 18 maddelik Anayasa değişikliği maddelerinin kabul edilmesinin ardından kürsüye gelerek bir teşekkür konuşması yaptı. Yıldırım konuşmasında, "Bugün burada bir anayasa değişikliği yapmadık. Bir anayasa değişikliği teklifi yaptık. Anayasayı değiştirecek olan aziz Türk milletidir. Biz üzerimize düşen görevi yaptık, asıl görevi milletimize arz ediyoruz. Şimdi söz milletindir, yetki milletindir, karar milletindir, mühür milletin elindedir. Halkımız son sözü söyleyecek, son kararı verecektir" ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu'nda, ikinci tur görüşmeleri yapılan anayasa değişikliği teklifinin 18. maddesi, 343 oyla kabul edildi. ​TBMM Genel Kurulundaki gizli oylamaya 488 milletvekili katıldı. Maddeye 343 kabul, 142 ret oyu çıktı. 2 oy boş kullanılırken, 1 oy geçersiz sayıldı. Teklifin tümü üzerindeki oylamaya geçildi.

YENİ ANAYASA MADDELERİ NELERDİR?

MADDE 1: 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 9 uncu maddesine “bağımsız” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve tarafsız” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2: 2709 sayılı Kanunun 75 inci maddesinde yer alan “beşyüzelli” ibaresi “altıyüz” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3: 2709 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yirmibeş” ibaresi “Onsekiz” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar,” ibaresi “askerlikle ilişiği olanlar,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4: 2709 sayılı Kanunun 77 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

“C. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanının seçim dönemi MADDE 77- Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde 101 inci maddedeki usule göre ikinci oylama yapılır.”

MADDE 5: 2709 sayılı Kanunun 87 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

“MADDE 87: Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.”

MADDE 6: 2709 sayılı Kanunun 98 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve kenar başlığı metinden çıkarılmıştır;

“MADDE 98: Türkiye Büyük Millet Meclisi; meclis araştırması, genel görüşme, meclis soruşturması ve yazılı soru yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanır. Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan incelemeden ibarettir. Genel görüşme, toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir. Meclis soruşturması, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında 106 ncı maddenin beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları uyarınca yapılan soruşturmadan ibarettir. Yazılı soru; yazılı olarak en geç onbeş gün içinde cevaplanmak üzere milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından ibarettir. Meclis araştırması, genel görüşme ve yazılı soru önergelerinin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile araştırma usulleri Meclis İçtüzüğü ile düzenlenir.”

MADDE 7: 2709 sayılı Kanunun 101 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"A. Adaylık ve seçimi MADDE 101: Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip, Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile en az yüz bin seçmen aday gösterebilir. Cumhurbaşkanı seçilen milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer. Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilir. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilir. İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılır. Aday, geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilir. Oylamada, adayın geçerli oyların çoğunluğunu alamaması halinde, sadece Cumhurbaşkanı seçimi yenilenir. Seçimlerin tamamlanamaması halinde, yenisi göreve başlayıncaya kadar mevcut Cumhurbaşkanının görevi devam eder. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin diğer usul ve esaslar kanunla düzenlenir.”

MADDE 8: 2709 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

“MADDE 104: Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir. Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder. Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılış konuşmasını yapar. Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclise mesaj verir. Kanunları yayımlar. Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir. Kanunların, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün tümünün veya belirli hükümlerinin Anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinde iptal davası açar. Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son verir. Üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenler. Yabancı devletlere Türkiye Cumhuriyetinin temsilcilerini gönderir, Türkiye Cumhuriyetine gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul eder. Milletlerarası andlaşmaları onaylar ve yayımlar. Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunar. Milli güvenlik politikalarını belirler ve gerekli tedbirleri alır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil eder. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verir. Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle kişilerin cezalarını hafifletir veya kaldırır. Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemez. Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde, kanun hükümleri uygulanır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelir. Cumhurbaşkanı, kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilir. Kararnameler ve yönetmelikler, yayımdan sonraki bir tarih belirlenmemişse, Resmî Gazetede yayımlandıkları gün yürürlüğe girer. Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.”

MADDE 9: 2709 sayılı Kanunun 105 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“E. Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu MADDE 105- Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir. Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasi part